กลับ

เกี่ยวกับระบบ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำ “โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและผู้ใช้ระบบข้อมูล บสต. (Admin-User) แบบออนไลน์ (e-learning)” เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ดูแลและผู้ใช้ระบบข้อมูล บสต. (Admin-User) ในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและนำไปใช้ประโยชน์ในการใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาการใช้งานระบบข้อมูล บสต. ให้สอดคล้องกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน ซึ่งมีหลักสูตรทั้งหมด 4 หลักสูตร คือ

1. แนะนำความรู้พื้นฐานการใช้งานระบบข้อมูล บสต.
2. หลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบข้อมูล บสต. (Admin)
3. หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานระบบข้อมูล บสต. (User)
4. หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลระบบรายงาน บสต.